HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN!!!


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP CẦN THƠ

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

Số: 70 HD/ĐTN                                         Cần Thơ, ngày 20 tháng 12 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN

Học kỳ I, Năm học 2010 – 2011

Căn cứ Tiêu chuẩn phân loại đoàn viên và chi đoàn theo Hướng dẫn số 19/HD/TWĐTN ngày 17/3/1999 của Ban Bí Thư TW Đoàn;

Căn cứ Kế hoạch số 80 KH/TWĐTN ngày 03/03/2009 của BTV TW Đoàn và Kế hoạch số 71 KH/TĐ của BCH Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”;

Nay Ban Thường Vụ Đoàn Trường ban hành hướng dẫn tiêu chí cụ thể đánh giá phân loại đoàn viên và chi đoàn học kỳ I năm học 2010 – 2011 như sau:

  1. 1. Thời hạn tổ chức phân loại và gửi báo cáo đánh giá:

–         Cấp chi đoàn: tổ chức phân loại đoàn viên và chi đoàn theo hướng dẫn, tổng hợp danh sách theo mẫu trên website của Đoàn Trường, gửi về Đoàn Khoa bằng văn bản và qua email trước ngày 22/01/2011.

 

Đoàn khoa Y:                    doankhoay@doantn.ctump.edu.vn

Đoàn khoa RHM:             doankhoarhm@doantn.ctump.edu.vn

Đoàn khoa Dược:           doankhoaduoc@doantn.ctump.edu.vn

Đoàn khoa ĐD-KTYH:    doankhoaddktyh@doantn.ctump.edu.vn

Đoàn khoa YTCC:           doankhoaytcc@doantn.ctump.edu.vn

Đoàn khối Cán Bộ:         doankhoicb@doantn.ctump.edu.vn

 

–         Cấp đoàn khoa/đoàn khối: tiến hành xét phân loại đoàn viên, chi đoàn và bình chọn đoàn viên ưu tú theo tỉ lệ 5% trên tổng số đoàn viên đạt kết quả phân loại đoàn viên xuất sắc, tổng hợp theo mẫu gửi về VP Đoàn Trường trước ngày 25/02/2011.

  1. 2. Tiêu chí phân loại đoàn viên:

a) Đoàn viên xuất sắc:

–         Gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đoàn viên: tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ, có đăng ký và thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên…

–         Kết quả rèn luyện HK II năm học 2009 – 2010 đạt từ 80 điểm trở lên.

–         Kết quả học tập HK II năm học 2009 – 2010:

+ Hệ chính quy: đạt từ 7,0 trở lên.

+ Hệ liên thông: đạt từ 6,5 trở lên.

–         Tham gia ít nhất 01 hoạt động cấp Đoàn Trường và Đoàn khoa (có xác nhận).

–         Ít nhất phải là thành viên của BCH Đoàn Trường, HSV Trường, BCH Đoàn khoa, Liên chi hội SV Khoa, CLB, Đội nhóm trực thuộc Đoàn Trường hoặc Đoàn Khoa.

–         Được tập thể chi đoàn tín nhiệm biểu quyết với số phiếu đồng ý đạt từ 2/3 trở lên.

b) Đoàn viên Khá:

–         Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên: tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ, có đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

–         Kết quả rèn luyện HK II năm học 2009 – 2010 đạt từ TB Khá trở lên.

–         Kết quả học tập HK II năm học 2009 – 2010:

+ Hệ chính quy: đạt từ 6,0 trở lên.

+ Hệ liên thông: đạt từ 5,0 trở lên.

–         Tham gia ít nhất 01 hoạt động cấp Đoàn khoa hoặc Liên chi đoàn (có xác nhận).

–         Không vi phạm kỷ luật trong Học kỳ I năm học 2010 – 2011.

c) Đoàn viên trung bình:

–         Có ý thức thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên nhưng thực hiện không đạt yêu cầu, tham gia sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí không đầy đủ.

–         Kết quả rèn luyện HK II năm học 2009 – 2010: đạt từ TB trở lên.

–         Kết quả học tập HK II năm học 2009 – 2010:

+ Hệ chính quy: đạt từ 5,0 trở lên.

+ Hệ liên thông: đạt từ 5,0 trở lên.

d) Đoàn viên yếu kém:

–         Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên: tham gia sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí không đầy đủ, không đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

–         Kết quả rèn luyện HK II năm học 2009 – 2010: đạt dưới mức TB.

–         Kết quả học tập HK II năm học 2009 – 2010: đạt dưới mức 5,0.

  1. 3. Tiêu chí phân loại chi đoàn:

a) Chi đoàn vững mạnh:

–         Đảm bảo duy trì sinh hoạt định kỳ, thu nộp đoàn phí đầy đủ, đúng hạn.

–         Lưu trữ đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định: Quyết định thành lập hoặc công nhận chi đoàn, sổ chi đoàn, biên bản họp đầy đủ, sổ đoàn viên,…

–         BCH chi đoàn: năng động, hoạt động tích cực, hiệu quả, nắm vững các số liệu tổ chức của chi đoàn, tham dự đầy đủ các buổi họp Đoàn khoa và Đoàn Trường khi được triệu tập.

–         Có 100% đoàn viên đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2010 – 2011.

–         Có từ 2/3 đoàn viên trên tổng số đoàn viên của chi đoàn đạt kết quả phân loại từ Khá trở lên.

–         Có từ 50% đoàn viên đạt kết quả rèn luyện năm học 2009 – 2010 từ 80 điểm trở lên.

–         Có ít nhất 5% đoàn viên được khen thưởng cấp Trường về thành tích học tập năm học 2009 – 2010.

–         100% sinh viên trong độ tuổi đoàn là đoàn viên.

–         Có ít nhất một hoạt động cấp Đoàn Khoa hoặc Liên chi đoàn trở lên.

–         Đạt ít nhất 75% phiếu bầu của BCH Đoàn Khoa.

b) Chi đoàn khá:

–         Đảm bảo duy trì sinh hoạt định kỳ, thu nộp đoàn phí đầy đủ, đúng hạn.

–         Có thực hiện lưu trữ hồ sơ sổ sách theo quy định: Quyết định thành lập hoặc công nhận chi đoàn, sổ chi đoàn, biên bản họp đầy đủ, sổ đoàn viên,…

–         BCH chi đoàn nắm được các số liệu tổ chức của chi đoàn nhưng chưa tham dự đầy đủ các buổi họp Đoàn khoa và Đoàn Trường khi được triệu tập.

–         Có 100% đoàn viên đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2010 – 2011.

–         Có từ 50% đoàn viên trên tổng số đoàn viên của chi đoàn đạt kết quả phân loại từ Khá trở lên.

–         Có ít nhất một hoạt động cấp chi đoàn.

c) Chi đoàn trung bình:

–         Duy trì tổ chức nhưng hoạt động không thường xuyên, thụ động, hiệu quả hạn chế.

–         Không thực hiện lưu trữ hồ sơ sổ sách đầy đủ theo quy định: Quyết định thành lập hoặc công nhận chi đoàn, sổ chi đoàn, biên bản họp đầy đủ, sổ đoàn viên,…

–         BCH chi đoàn chưa nắm được các số liệu tổ chức của chi đoàn và không tham dự đầy đủ các buổi họp Đoàn khoa và Đoàn Trường khi được triệu tập.

–         Có 50% đoàn viên đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2010 – 2011.

–         Có từ 1/3 đoàn viên trên tổng số đoàn viên của chi đoàn được phân loại khá trở lên.

–         Không có một hoạt động cụ thể nào.

d) Chi đoàn yếu kém:

–         Có bộ máy BCH chi đoàn nhưng không duy trì được sinh hoạt và hoạt động.

–         Không thực hiện lưu trữ hồ sơ sổ sách theo quy định: Quyết định thành lập hoặc công nhận chi đoàn, sổ chi đoàn, biên bản họp đầy đủ, sổ đoàn viên,…

  • Đối với các chi đoàn cán bộ: các đơn vị vẫn căn cứ theo hướng dẫn nhưng chú ý phân loại đoàn viên như sau:

a). Đoàn viên xuất sắc:

–         Gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đoàn viên: tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ, có đăng ký và thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên…

–         Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

–         Kết quả thi đua năm học 2009 – 2010: đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên.

–         Tham gia ít nhất 01 hoạt động cấp Đoàn Trường/Đoàn khoa hoặc Đoàn khối (có xác nhận).

b). Đoàn viên khá:

–         Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên: tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ, có đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

–         Hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

–         Kết quả thi đua năm học 2009 – 2010: đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên.

–         Tham gia ít nhất 01 hoạt động cấp chi đoàn.

*Các tiêu chuẩn phân loại khác đối với chi đoàn và đoàn viên cán bộ đề nghị các đơn vị linh hoạt áp dụng theo hướng dẫn nhưng phải đảm bảo tính công bằng, chính xác và khách quan.

BTV Đoàn Trường đề nghị các đơn vị đoàn trực thuộc tiến hành phân loại đoàn viên và chi đoàn đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

Phan Thị Luyện

Nơi nhận:

-Các đơn vị trực thuộc,

-Đăng website,

-Lưu VP.

Hoàng Khánh ^^

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s